Psychiater

Functieomschrijving

Bij Leven & Zorg GGZ ondersteunen we zowel jeugdigen, volwassenen als ouderen. Allemaal met een andere culturele achtergrond, taal en geloofsovertuiging. Lijkt je dat wat? Dan zijn we op zoek naar jou!


Kern van de functie:

Het diagnosticeren en behandelen van psychogeriatrische en psychiatrische ziekten en klachten bij cliënten vanuit de medisch-psychiatrische discipline. Het binnen het vastgestelde behandelplan delegeren van (delen van) de behandeling naar andere disciplines.Heeft een beleid adviserende taak binnen het organisatieonderdeel en stichting. Geeft vorm en inhoud aan de psychiatrische discipline binnen de stichting als geheel.

Plaats in de organisatie
De psychiater legt verantwoording af naar de directie , zorginhoudelijk wordt er overlegd met de Hoofdbehandelzaken GGZ.

Taken in hoofdlijnen:

 1. Uitvoeren van de zorg.
 2. Rapporteren en registreren

Uitwerking in activiteiten:

 1. Uitvoeren van de zorg
 • Voert behandelgesprekken met cliënten; het gaat hierom zowel reguliere behandelgesprekken , medicatie controles en psychiatrische onderzoeken. Daarnaast is de psychiater regiebehandelaar bij voornamelijk de Specialistische trajecten.
 • Voorzitten van wekelijks MDO overleg waarin de lopende casussen worden behandeld.
 1. Rapporteren en registreren
 • Voert n.a.v. ieder gesprek een sessieverslag in het digitale systeem
 • Het afnemen van een ROM in Medicore
 • Zorgt voor volledige en correcte documentatie bij een afsluiting , zodat deze correct kan ingediend worden bij de zorgverzekeraar voor de declaratie.
 • Is eindverantwoordelijke in de trajecten waarvan hij/zij regiebehandelaar is.Vereisten

Kennis:

Voor de functie is vereist een academische opleiding geneeskunde en een medisch specialistische

vervolgopleiding tot psychiater. Ingeschreven in het relevante overheidsregister van medisch

specialisten. Registratie conform de Wet BIG artikel 3 is vereist.

Vakkennis dient te worden bijgehouden door het volgen van ontwikkelingen, het bijhouden van


vakliteratuur, en zonodig en gewenst deelnemen aan scholingsactiviteiten, intercollegiale toetsing en intervisie. Dient hierbij te voldoen aan het accreditatiesysteem van de beroepsvereniging. Kennis van relevante wet- en regelgeving en de sociale kaart. Kennis van de eigen organisatie, in het bijzonder de doelstelling, structuur, beleid en geldende werkafspraken,binnen het organisatieonderdeel. Is daarbij goed op de hoogte van het interne kwaliteitssysteem en de protocollen en richtlijnen daarbinnen. Kennis en vaardigheid inzake het omgaan met een computer en tekstverwerkingsprogramma’s is noodzakelijk.


Zelfstandigheid :

De werkzaamheden worden zelfstandig uitgevoerd. Problemen met een veelal eigen taakstellend karakter waarbij voor complexe behandelvraagstukken in overleg met het multidisciplinaire team en/of na consultatie van collegae, moeten zelfstandig worden opgelost. Ten aanzien van de individuele behandelen zorgprocessen vervult de functionaris geheel zelfstandig de rol van verantwoordelijk behandelaar. Het vanuit de eigen vakdiscipline interpreteren en in rapporten uitwerken van complexe onderzoeksgegevens wordt zelfstandig gedaan. Er wordt gewerkt volgens de eigen beroepscode en de hiertoe binnen de instelling geldende regels.


Sociale vaardigheden:

Eisen worden gesteld aan de sociale vaardigheden, zowel ten aanzien van cliëntcontacten, als ten aanzien van uit de functie voortvloeiende interne en externe contacten. Is in staat om met conflicterende belangen om te gaan en in conflictsituaties op te treden. Eisen worden dan ook gesteld aan tact, geduld,invoelend vermogen, het vermogen tot opbouw van vertrouwen en onderhandelingsvaardigheid. Eisen worden gesteld aan het vermogen tot coachen, stimuleren en enthousiasmeren van medewerkers.


Risico’s, verantwoordelijkheden en invloed:

Verantwoordelijkheid wordt gedragen voor de inhoud, totstandkoming en uitvoering van individuele

behandelplannen. Er worden eigenstandig beslissingen genomen. Onjuiste beslissingen of inschattingen

kunnen leiden tot schade voor de cliënt, diens omgeving of de organisatie. Draagt professionele

verantwoordelijkheid voor de beroepsuitoefening van de functie psychiater. Conform de Wet BIG is er

sprake van tuchtrechtelijke aansprakelijkheid op zijn handelen.


Aanbod:

 • Wij bieden een arbeidsovereenkomst voor minimaal 16 uur per week in een zelfstandige en verantwoordelijke functie in een dynamische organisatie die kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan. Binnen Leven & Zorg GGZ B.V. heerst een collegiale sfeer met ruimte voor eigen inbreng en verdere professionele ontwikkeling.
 • Op de functie is de cao GGZ van toepassing.
 • Vanwege de veiligheid en bescherming van patiënten en medewerkers wordt bij indiensttreding om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) gevraagd.

Solliciteren:

Ben je enthousiast gemaakt voor deze veelzijdige en uitdagende functie en voldoe je aan het profiel? Solliciteer dan direct. Heb je nog vragen? Heb je nog vragen? Bel dan naar 06-82 75 13 49 en vraag naar Meryem (elke donderdag afwezig).


Acquisitie naar aanleiding van onze vacatures wordt niet op prijs gesteld.